اسلایدای تدریس استاد زارع فتین مربوط به درس الکترونیک دیجیتال

نکته: به دلیل وجود به هم ریختگی در اسلایدهای اصلی (روی هم افتادگی بعضی متنها)، این اسلایدها دوباره ویرایش شده ولی هیچگونه تغییری در محتوا انجام نگرفته است.