آزمایش های:

بستن سری و موازی مقاومت

راکتانس خازن (مقاومت خازنی)

نیروی محرکه مجهول

پل وین و ماکسو

قانون بیوساوار

اسیلوسکوپ

شارژ و دشارژ خازن

دانلود همگی در یک فایل: