هفته ی پیش داشتم نود میدیدم که فتح الله زاده اومد رو خط .
عادل : سلام اقای فتح الله زاده 
فتح الله زاده : من صدای شمارو ندارم اقای فردوسی پور 
عادل : الان صدای منو دارین ؟
فتح الله زاده : نه !!!!!!!!
یه مکالمه عادی بین من و مامانم :
من : سلام مامان
مامان : سلام پسرم 
من : مامان داشم ماست میخورم .
مامان : نوش جونت پسرم .
من : وقتی داشتم ماست می خوردم یهو از دستم افتاد ریخت رو فرش !
مامان : ای کوفت بخوری ! کارد بخوره به شکمت ! ......
من : (: