یه داستان طنز درمورد من و پشه ها 
.
.
.
.
.
.
.

ادامه مطلب