ما که در آذربایجان زندگی می کنیم و زبان مادری ما ترکی است آیا شما ترکی اشکال هندسی رو می دونید؟

می دونید در زبان ترکی به زاویه قائم الزاویه چی می گویند؟

یا به مستطیل چی می گویند ؟

و...

شاید شما هم مثل من نه می دونید ونه بهش فکر کردید.(متاسفانه)

نکته: معادل لاتین این کلمات به زبان ترکی آذری می باشد نه استانبولی.

ریاضیات ............................ سای بیل .............................. say bil

بیضی ............................... یاستیْق اوُشاق ............... yastıquşaq

دایره ................................. یوُوارلاق ............................ yuvarlaq

مثلث ......................... اوچ گِن- اوچ بوُجاق ......... üçgen - üçbucaq

مربع ............................... دؤرد گِن ............................... dördgen

مستطیل ...................... جوت قوْل دؤرد گِن ......... cütqoldördgen

شش ضلعی ................... آلتیْ بوُجاقلیْ .................... altıbucaqlı

زاویه ................................ آچیْ .......................................... açı

صفر ................................ صیْفیْر ....................................... sıfır

عرض .............................. اِن ............................................. en

طول ............................... بوْی .......................................... boy

عدد- شماره- رقم ............ سای ........................................ say

قائم الزاویه ...................... دوز بوُجاق ......................... düzbucaq

گوشه – زاویه ................. بوُجاق .................................... bucaq

پایه – مخرج ...................... پایدا ...................................... payda

درصد ............................ . یوزدَه ...................................... yüzdə

افقی .............................. یاتای ....................................... yatay

عمودی .........................   دیک ........................................... dik

جمع+ ............................. آرتیْ .......................................... artı

منها- .............................. چیْخیْ ........................................ çıxı

ضرب× ........................... چارپیْ ...................................... çarpı

تقسیم÷ .......................... بؤلو ......................................... bölü

مساوی= ........................ اِئشیت ....................................... eşit

ثبت نام کردن ....................... یازدیْریْلماق ......................... yazdırılmaq

مدرسه .................................. اوْخوُل ....................................... oxul

معلم ..................................... اؤیرَتمَن ............................. öyrətmən

دانشجو- دانش آموز ................... اؤیرَنجی ................................ öyrənci

کیف ..................................... چانتا ...................................... çanta

کتاب ................................. کیتاب-بوک ........................... kitab - bük

درس ..................................... اوْخوُ ........................................  oxu

سوال- پرسش ....................... سوْروُ – سوْرگوُ ................ soru – sorğu

میز ....................................... ماسا ...................................... masa

مداد ..................................... کارانداش ............................ karandaş

مثال ...................................... اؤرنَک .................................... örnək

جایزه ..................................... اؤدول ..................................... ödül

خط ....................................... چیزگی ..................................... çizgi

خوانا- خوش خط ........................ اوْخوُناقلیْ ........................... oxunaqlı

نویسنده ................................... یازیْجیْ .................................. yazıcı

خواندن و نوشتن ................... اوْخوُیوُب یازماق .............. oxuyub yazmaq

خودنویس .............................. اؤزو یازان ............................. özüyazan

الفبا ..................................... اَلیف بِئی ................................ əlif-bey

استاد ...................................... خوْجا ..................................... xoca

امتحان ................................... سیْناق ..................................... sınaq

ادبیات ................................ یازین- یازیق ........................ yazin-yaziq

شعاع ................................... ایْشیْن ......................................... ışın

وتر ..................................... خوْردا ..................................... xorda

پاراگراف – عبارت ................. آلت بؤلوم .............................. altbölüm

پرانتز ................................... آیراچ ...................................... ayraç

پاک کن ............................. پوْزان – سیلگی ................... pozan - silgi

تاریخ ..................................... ایلای ....................................... ilay

تحصیل کرده ......................... اوْخوُموُش ............................... oxumuş

نوشته ناخوانا ........................ جیزما قَرَه ........................... cizma-gərə

مقدمه .................................. سؤزباشیْ .............................. sözbaşı

مستخدم ............................ سوپورگه چی .......................... süpürgəçi

نی خطاطی ............................ چَتَله ....................................... çətələ

دستور زبان ....................... دیل بیلگیسی ............................ dil bilgisi

زاویه ................................... آچیْ ............................................ açı

ضمیر ................................. یِئرلیک ..................................... yerlik

صفت ................................ نِئجه لیک .................................. necəlik

صفر ................................... صیْفیْر ........................................ sıfır

عرض ................................... اِن ............................................. en

طول ..................................... بوْی ......................................... boy

عدد- شماره- رقم ....................... سای ..................................... say

فعل ...................................... اِئیلَم .................................... eyləm

فعالیت ................................. چالیْشما ............................... çalışma

کلمه – واژه ............................ سؤز ....................................... söz

گونیا .................................... گونیَه ..................................... günyə

لغت نامه ............................. سؤزلوک ................................ sözlük

قلم ....................................... قلم ...................................... gələm

دفتر ...................................... دفتر .................................... dəftər

انشا- نوشته ............................ یازیْ ..................................... yazı

تمرین ............................... چالیْشما ................................. çalışma

دانشگاه ................ بیلی یوُردوُ-بیلیم یوُردوُ ..... bili yurdu – bilim yurdu

درصد ................................ یوزدَه ....................................... yüzdə

پیشوند ............................... اؤنَک ....................................... önək

پسوند .................................. اَک .......................................... ək

و غیره .............................. وَ باشقا ................................ və başka

ورزش ......................... وَردیش- ایدمان ..................... vardiş - idman

فیزیک .............................. فیزیک .......................................... fizik

شیمی ................................ کیمیا ..................................... kimya

دینی ................................ دینسَل ..................................... dinsəl
راستی منتظر این باشید که کتابهای الکترونیکی آموزش الفبا و دستور ترکی رو میزارم تو وبلاگ.