زنی سه دختر داشت که هر سه ازدواج کرده بودند.یکروز تصمیم گرفت تا میزان علاقه ی دامادهایش را که به او دارند ارزیابی کند.یکی از دامادهایش را به خانه دعوت کرد و...... 

 در حالی که در کنار استخر راه می رفت وانمود کرد که پایش لیز خورده و خودش را داخل استخر انداخت.داماد بلافاصله داخل استخر پرید و مادر زنش را نجات داد.فردا صبح یک 206 دم در خانه داماد بود که روی ان نوشته شده بود:متشکرم!از طرف مادر زنت.زن همین کار را با داماد دومش هم انجام داد و داماد هم بلافاصله داخل استخر پرید و مادر زن را نجات داد.فردا صبح دم در خانه داماد دوم هم یک 206 بود که رویش نوشته شده بود:متشکرم!از طرف مادر زنت.نوبت به داماد سوم رسید زن خودش را درون استخر انداخت اما داماد سوم از جایش تکان نخورد.او پیش خود فکر کرد که مادر زنش پیر است و دیگر وقت مردنش است.زن در اب غرق شد و مرد.فردا صبح یک ماشین بی ام و اخرین مدل دم در خانه ی داماد سوم بود که روی شیشه اش نوشته بود:متشکرم!از طرف پدر زنت !!!!!

اگه تکراری یا قدیمی بود ببخشید دیدم مطلب کم شده اینو گذاشتم .