تو ماشین نشستم دارم میرم سمت اصفهان!! راننده یه سی دی گلچین از حبیب و هایده و داریوش تا ارش و مایکل و لینکین پارک گذاشته ...!!

 حبیب شروع کرد به خوندن ... سرعت 70 کیلومتر !!!

 رفت رو ارش ... سرعت 125 کیلومتر!!!

هایده  شروع شد ...

....

 سرعت45 کیلومتر!!!

 مایکل که شروع شد یهو یه بکس و باد کرد ، نزدیک بود برم تو شیشه!!! سرعت 140 کیلومتر

 داریوش که شروع شد ... دیدم راننده ماشین رو کنار جاده نگهداشت!! یه سیگار روشن کرد شروع کرد کشیدن و رفت تو فکر.! بهش گفتم اقا اتفاقی افتاده؟ گفت : صدا رو داری جون داداش!! داریوش حیف شد به خدا..!

 منم نمیدونستم چی بگم!!

 اهنگ تمام شد!!

 الان لینکین پارک داره پخش میشه !!

 سرعت 240 کیلومتر... پلیس نامحسوس دنبالمونه!!! هلیکوپتر هم از بالا گردو خاک میکنه!!دوستم تماس گرفته میگه : شبکه 3 دارن پخش زنده نشونمون میدن!!

 خدا خودش به خیر بگذرونه!!

 فقط امیدوارم اهنگ بعدی Faint نباشه!