هدف عکاس گرفتن عکس فقط از ننه صنوبر نقاش بود.....

ولی این عکس اوج بدبختی و درماندگی ما را در سه نسل نشان می دهد

1- مردی که از سطل زباله دنبال روری میگردد ...

2-نوجوانی که برای گذران زندگی به دستفروشی رو آورده...

در حالی که جای او در دبستان یا دبیرستان میباشد

3- و سرانجام پیر زنی که با نقاشی، نان و روزی خود را در می آورد

جامعه ایران هیچ تضمینی برای بازنشستگان و پیران جامعه ارائه نمیدهد.

این عکس بینهایت و به زیبایی تمام ،سه نسل را 
در فقر و بدبختی تمام نشان میدهد.