نمایشگاه اتومبیل های قدیمی در پارکینگ توحید اصفهان بر پا شده است. 

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس

فستیوال چهارچرخه‌های عتیقه‌ +عکس