به به و دیگر هیچ
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بچه های رنگی :)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

چه کوسه ی خشگلی
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

هماهنگیتون تو حلقم
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

فک کنم ونیزه
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

یاد رایان افتادم. :)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

اه اه حالم بهم خورد محل کار این همه خوب :)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

فیگور گرفته ها 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

حالا پرتخول یه جای عاشقانه بود میگفتن دوست داری با عشقت اینجا راه بری
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ببین برا یه عکس چه کارا که میکنه . بیا پایین عاقا جان بیا پایین . میوفتی عکست خراب میشه. :)
گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org

هر دو اوج میگرند اما این کجا و ان کجا :)
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

ببین مسواک نزدی دندونات خراب شده . ای شیر شکمو 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.net

باز اگه اینجا عاشقانه بود مینوشتن رانندگی عاشقانه خدارو شکر که نیست.
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

بازم عاشقانه...
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.orgگروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

اینجام که تهرانه از پرایداش مشخصه . :)
گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org

نمیزارن که . اگه اینجا عاشقانه بود اگه بود ... 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net

اصلن از این به بعد اینجا عاشقانه میشه . اینم میشه پرنده ی عشق 
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

فک کنم دبی
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org