دارم با دوستم تو خیابون حرف میزنم که نمیدونم چی شد بحثمون کشیده شد به فیسبوک برگشتم به دوستم ما ایرانیا تو فیسبوکم یعضی اخلاقای بدمون رو هنوز داریم .
میگه کدوم اخلاقا ؟
بهش میگم یکیش همین لایک کردن ! تا لایک نکنی پستت رو لایک نمیکنن !
برگشته میگه اره ولی همه این جوری نیستن یک خود من.
اومد بگم که اره خب بعضیا فرق دارن ادامه داد  خود من از اول شروع میکنم تا جایی که ، خسته بشم همه رو لایک میکنم بعد شروع میکنم به خوندن !!!!
نه واقعا شما بگین من چه چیکار کنم(بهتر بگم چه خاکی به سرم بریزم)؟؟؟