سلام ! خوش اومدی به پرتخول ! 



گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org
جک هفته(هر وقت وقت کردیم یه جک جدید اینجا میزاریم) : 
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﮐُﻨﺪﯼ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺭﻭ ﻣﺎﯼ
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻌﺪ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﻐﺎﻡ ﻣﯿﺪﻩ: ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﺠﺎ ﺭو ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯼ؟
شاعر میگه بخند و لبخند را هدیه کن . بعله 

شعر یا متن ادبی هفته : 

"در روزگاری که هوس نام خود را عشق نهاد ، تو خود بخوان حدیث ما را "

;