·         انجــــام تحــــلیلهای آمــــاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS، SAS و Minitab

·         تحلیلهای توصیفی شامل: رسم جداول فراوانی، درصد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی، رســم نمودارهای توصیفی،...

·         تحلیلهای استنباطی شامل: آزمونهــــای مختلف پــــارامتری و نـــاپـــارامتری آمــاری،

·         آزمونهای استودنت (استیودنت t) ( نمونه های مســــــتقل، نمـــــونه های وابسته)،

·         آنـــــالیز واریانـــس، آزمون مقایســــــه میانگین ها (آزمون دانكن و LSD و تـــوکی و دانت)

·         تحلیل های عامـــــلی، محــاسبه آماره‌های گوناگون مانند آماره t، آماره کی دو ( خی دو یامربع كای)،

·         آماره گاما، محاسبه ســـــطح معنی داری p-value برای آزمونهای مختلف وتفــــــسیر آن،

·         مدل ســـازی رگرسیونی، سریهای زمانی و طرح آزمایشها، ازمونــــهای ناپارامتری کروسکال والیــــس، من ویتنی، کندال تـــاو b، آزمون نرمال بـــودن مشاهدات

·         آزمون فرضیه ها، آزمون همــــــبستگی پیرســــون، اسپیرمن، آزمون همبستگی، ناپارامـــــتری (آزمون كندال و تاو)

حق الزحمه کار بصورت توافقی و با تخفیف برای دانشجویان خواهد بود.


Email: statistics2012@yahoo.com

 

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات